ศิลปะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

Art

ศิลปะนั้นมีมาช้านานตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คนเราจะอยู่ได้ไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ก็ต้องการความรื่นรมย์ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งศิลปะนั้นมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะยุคใดก็ตาม ซึ่งทำให้มนุษย์เราดูมีความคิดที่ซับซ้อนสวยงามเป็นระบบและมีสมองสั่งการที่สามารถแบ่งแยกการทำสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเลือกความชอบและไม่ชอบ สวยและไม่สวยของแต่ละคนได้ต่างกัน แต่คำว่าศิลปะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบบแผนอะไรมากเพราะคือสิ่งที่สร้างสรรค์จากจินตนาการและความคิดที่เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมแต่สามารถสัมผัสและจับต้องได้จากความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ ซึ่งความเข้าถึงศิลปะของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน อาจจะด้วยเรื่องรสนิยม ความชอบส่วนตัว ทัศนคติและมุมมองนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งการแบ่งประเภทของศิลปะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1.    วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คืองานศิลปะที่มีความอ่อนช้อยงดงามตระการตาเกินคำบรรยายสุดจะพรรณนาได้ และไม่สามารถเอามาใช้งานให้ก่อเกิดเกิดประโยชน์ขึ้นได้ ซึ่งหากบางชิ้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จริงแต่ทว่าใช้ได้ไม่เต็มที่หรือได้น้อยมาก ถือเป็นงานที่มีความละเอียดแปลกตาและลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะเท่านั้น ซึ่งผู้สร้างงานศิลปะประเภทนี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินแห่งชาติหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ออกมาแตกต่างเฉพาะตนไม่เหมือนของผู้ใดในโลก ซึ่งส่วนมากศิลปะประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกให้ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวชมศึกษาและเข้าใจในศิลปะประเภทนี้มากยิ่งขึ้น

2.    ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) คือศิลปะที่มีการประยุกต์นำมาใช้กับสิ่งรอบตัวเราเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานรวมถึงสร้างสรรค์ผลงานอันสวยงามอย่างศิลปะเข้าไปผสมผสานเพื่อให้มีความสมดุลกันมากขึ้น ซึ่งศิลปะแบบประยุกต์ศิลป์นี้มีอยู่ทั่วไปตามถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง งานสถาปัตยกรรมมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงงานออกแบบตกแต่งภายในตามสถานที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่งในบ้านของเรานั้นล้วนมีศิลปะประเภทนี้ผสมอยู่ หรือแม้แต่งานออกแบบแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีอยู่ตามท้องตลาดนั้นก็ถือว่าเป็นการประยุกต์นำศิลปะให้เข้ามามีส่วนช่วยในการใช้งานทั้งสิ้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าศิลปะทั้งสองแบบนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าใดนัก แต่จะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานได้จริงและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศิลปะประเภทใดก็ตามหากคนรู้จักใช้มันไปเพื่อแนวทางการศึกษาหาความรู้หรือเพื่อการใช้งาน ก็ย่อมมีผลดีต่อตัวผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานศิลปะนั้นๆ ทั้งสิ้น